ABOUT
TENIX

We are a technology company delivering IT solutions for bus and public transport.

We are a technology company that develops and delivers software solutions and products that collect and analyze data in public transport in order to provide valuable insights to customers and end users. Today over 5000 vehicles report to our servers every day.

We have worked in the public transport sector since 2008 and have built up a strong knowledge when it comes to IT solutions, especially for bus operators.

We are now focusing on the future of public transport, and we work hard every day to deliver products and solutions that make a difference in the industry.

The electrification of all transportation is something that excites us, and we feel that we are part of a game-changing time for public transport. We have been a part of Norway’s electrification and digitization of public transport, and we have now set our sights internationally.

There is great market potential for a smarter handling of electric bus fleets in Europe and North America. Causes of this are urbanization, climate change and increasing traffic congestion.

800X686_bilder_about_tenix_ora

OUR
CULTURE

We set high standards for ourselves to create
the best solutions on the market​.

We do not give up until the customer is satisfied​.

Nothing is impossible – if we get a challenge, we will solve it​.

We work closely across roles​.

We want employees to thrive and grow internally.​

We have a strong focus on trust.​

We will make a difference in everyday life for our customers.

Software
that makes buses smart

SAGA TENIX AS POLICY FOR IVARETAKELSE AV  

MENNESKE- OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ETTER ÅPENHETSLOVEN 

 

*** 

 

Vedtatt av Styret i Saga Tenix AS 29. januar 2024 

 

I Saga Tenix arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede. Sentralt i dette er etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører, i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder.   

  1. Omfang og ansvar   

 

Policyen gjelder alle ansatte, innleid personell, konsulenter, styremedlemmer og alle som utfører arbeid i, på vegne av eller på annen måte representerer Saga Tenix AS.   

 

Vi forventer at også våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.   

 

  1. Forholdet til annet regelverk   

 

Krav stilt i denne policyen er minimumskrav. Dersom strengere krav følger av lov eller forskrift, skal disse følges.   

  1. Respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter   

 

Saga Tenix AS respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, som følger blant annet av:  

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheter 
  • FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
  • ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet 
  • Andre aktuelle standarder innen internasjonal humanitærrett 
  1. Aktsomhetsvurderinger   

 

Saga Tenix AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere og prioritere risiko – samt håndtere brudd på menneskerettighetene. Effektene av arbeidet med ivaretakelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter kommuniseres og gjøres tilgjengelig for berørte interessenter.    

 

Som del av arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil Saga Tenix AS som hovedregel kartlegge både faktisk og mulig risiko for negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettighetene. Vi skal da inkludere risiko som vi selv har forårsaket, bidratt til eller på annen måte er knyttet til gjennom vår aktivitet, både i egen virksomhet og i leverandørkjeden.  

 

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt Saga Tenix gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. Vi skal derfor har jevnlig gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt. Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.